Maarten

Actie-agenda sociale huursector Aalten 2024

Actieagenda Sociale huursector Aalten 2024

In de meerjarenprestatieafspraken hebben de gemeente Aalten, De Woonplaats, Huurdersvereniging ’t Walfort en Huurdersvereniging Dinxperlo benoemd hoe zij samen de opgaven voor de sociale huur de komende jaren (2022-2026) willen oppakken. Binnen deze meerjarenafspraken hebben we gekeken bij welke maatregelen we voor het komende jaar de prioriteit leggen. Dat hebben we vastgelegd in deze Actieagenda 2024.

We zitten in een periode waarin de druk op de woningmarkt steeds verder toeneemt en de stijgende energieprijzen een groot effect hebben op de bestedingsmogelijkheden van huurders. Daarnaast zijn nieuwe en tijdelijke woningbouwlocaties, bijzondere doelgroepen, waaronder statushouders en ouderen belangrijke thema’s. Dit zijn dan ook de centrale thema’s die in de actieagenda 2024 verder worden uitgewerkt.

Thema 1: Beschikbaarheid

Gemeente Aalten heeft in het kader van de Nationale woon- en Bouwagenda en de regionale woonagenda

Achterhoek de ambitie om tot 2030 750 woningen tot 950 woningen te bouwen in het huur- en koopsegment. Partijen gaan op dit moment uit van een groeiopgave in de gemeente Aalten. De Woonplaats spant zich in om minimaal 128 sociale woningen in de sociale huursector als onderdeel van deze totale opgave te realiseren.

Partijen maken de afspraak tot adaptief programmeren. Dit betekent dat we de ambities bijstellen (naar boven of beneden) als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Concrete afspraken voor 2024:

Er worden 56 sociale huurwoningen opgeleverd aan de Ludgerstraat.

De planvorming voor de realisatie van 11 sociale huurwoningen aan de Hogestraat wordt afgerond. We streven naar start bouw eind 2024 of uiterlijk 2025.

De gemeente wil met De Woonplaats gaan samenwerken op nieuwe locaties voor het realiseren van de (resterende) sociale huuropgave:

Voor uitleglocatie ’t Beggelder in Dinxperlo ligt een woningbouwopgave van ca. 220 woningen.

Dit betekent, bij een minimaal 28% sociale huur, een opgave van 62 sociale huurwoningen. De Woonplaats en de gemeente Aalten werken samen bij het maken van afspraken over de realisatie van de sociale huuropgave met de betreffende marktpartijen.

Op diverse te ontwikkelen locaties, waaronder de locatie Slingeplas in Bredevoort, gaat de gemeente in gesprek met De Woonplaats over de planvorming en de wensen en de mogelijkheden voor de realisatie van sociale huurwoningen.

o Sociale kavelprijs: om de nieuwbouwopgave te realiseren in de gemeente Aalten is de

Woonplaats voor bouwgrond deels afhankelijk van marktpartijen en de gemeente om sociale huurwoningen te kunnen realiseren. Bij een sociale huurwoning hoort een betaalbare grondprijs, of te wel een sociale kavelprijs. Partijen komen een sociale kavelprijs met nader te bepalen omvang in vierkante meters met elkaar overeen die het uitgangspunt vormt voor nieuwbouwontwikkelingen binnen de gemeente Aalten.

De gemeente Aalten neemt in exploitatieovereenkomsten (anterieur) een verplichte taakstelling voor de realisatie van sociale huurwoningen op. Daar waar het gemeentegrond betreft gaan we inventariseren of we kunnen komen tot een vaste grondprijs voor sociale huur. o In exploitatieovereenkomsten met ontwikkelaars wordt De Woonplaats als verplichte eerste gesprekspartner/preferred supplier voor realisatie en exploitatie van sociale huurwoningen opgenomen.

Q De gemeenten Aalten en De Woonplaats maken gezamenlijk optimaal gebruik van diverse landelijke en provinciale subsidiestromen.

Er ligt een wens voor een woningbouwopgave in de kleine kernen van de gemeente Aalten (IJzerlo, Lintelo, De Heurne en eventueel in de toekomst Haart) . In de programmeringsafspraken wordt uitgegaan van 28% sociale huur voor een betere betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de sociale doelgroep. De Heurne en Bredevoort maken dorpsontwikkelingsplannen waarin de betaalbaarheid en beschikbaarheid van het wonen belangrijke thema’s zijn. IJzerlo en Lintelo hebben dit al gedaan. De Woonplaats bouwt op dit moment alleen in de hoofdkernen waar al woningen in bezit zijn van De

Woonplaats en waar de voorzieningen zijn geconcentreerd. De Woonplaats gaat met de gemeente Aalten in gesprek over de specifieke woningbehoefte van de kleine kernen en de ruimtelijke opgave die daarbij gewenst is om te bepalen of De Woonplaats woningen wil realiseren.

Afspraken om de beschikbaarheid op korte termijn te vergroten:

We zien dat de bijzondere toewijzingen een steeds groot aandeel innemen in het totale aantal verhuringen. Voor 2024 verwachten we een verdere toename van bijzondere toewijzingen. Om een gezonde balans te houden tussen bijzondere en reguliere verhuringen willen we maatregelen onderzoeken hoe we de beschikbaarheid van de sociale woningvoorraad op korte termijn kunnen vergroten:

Flexwonen: De gemeente en De Woonplaats doen een verkenning naar de realisatie van flexwoningen op tijdelijke, snel te ontwikkelen locaties. Hiermee spelen we in op de snel toegenomen druk op de sociale huurmarkt en willen we de piek in de vraag verlichten. De flexwoningen zijn een aanvulling op de bestaande ambitie van De Woonplaats om de sociale huurwoningvoorraad uit te breiden met permanent woningen In de verkenning gaan we de haalbaarheid (financieel, maatschappelijk en juridisch) verder onderzoeken.

De Woonplaats spant zich in om de leegstand van sociale huurwoningen verder terug te dringen. De Woonplaats zet zich in om de periode van leegstand bij de verduurzamingsopgave zo kort mogelijk te houden.

O            De gemeente en De Woonplaats spannen zich in om gemeentelijk leegstaand vastgoed en leegstaand vastgoed van De Woonplaats te transformeren naar tijdelijke of permanente huisvesting voor spoedzoekers / verschillende aandachtsgroepen.

o             Gemeente en De Woonplaats onderzoeken de mogelijkheden om voor leegstaand vastgoed, niet zijnde reguliere sociale huurwoningen in de bestaande voorraad, de mogelijkheden van splitsing en kamergewijze verhuur te verkennen voor specifieke doelgroepen.

O            Het is vanwege de krapte op de woningmarkt belangrijk om de beschikbaarheid te monitoren. Hiervoor bespreken de partners twee keer per jaar de woonruimteverdelingscijfers in het tripartite overleg.

Woonruimteverdeling: op dit moment wordt het beleid met de toewijzingsregels geëvalueerd, onder andere wordt hierbij gekeken naar de ervaringen met het huidige lotingsysteem. Het huurdersplatform en de gemeente worden hierin betrokken. In 2024 zullen er eventuele nieuwe toewijzingsregels worden opgesteld en geïmplementeerd door De Woonplaats.

Thema 2: Bijzondere doelgroepen en wonen met zorg

Het aantal kwetsbare huishoudens neemt toe. Het gaat bijvoorbeeld om vergunninghouders, mensen die uitstromen uit beschermd wonen of de maatschappelijke opvang. Deze mensen hebben vaak behoefte aan een betaalbare sociale huurwoning en een goede ondersteuning om zich in hun zelfstandige woonsituatie te redden.

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Dit is ingegeven door het overheidsbeleid en ouderen vinden het vaak ook prettig om zelfstandig te wonen mits er voldoende zorg en ondersteuning aanwezig is als dat nodig is.

Concrete afspraken:

 1. De Woonplaats start in Dinxperlo met een pilot project ‘Comfortabel Thuis’, een doorontwikkeling van het project ‘Zlimsamen’ uit 2022. Het is een aanpak die ontwikkeld is binnen de Achterhoekse corporaties en is bedoeld om in gesprek te komen met 65-plussers (niet zijnde woonachtig in een 55 plus woning) over hun woonsituatie. Het doel is om behoeften en kansen in kaart te brengen en belemmeringen in de woonsituatie van ouderen weg te nemen zodat lang zelfstandig wonen mogelijk is. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het aanbrengen van aanpassingen of door te verhuizen naar een meer geschikte woning. Partijen maken afspraken over de concrete invulling van de pilot en de samenwerking en afstemming met de gemeentelijke aanpak ‘Heerlijk thuis in huis’, die gericht is op eigenaar bewoners. Halverwege het jaar wordt de pilot op initiatief van de Woonplaats geëvalueerd.
 2. In het kader van de gemeentelijke taakstelling huisvesting statushouders levert De Woonplaats een belangrijke bijdrage in het bieden van betaalbare huisvesting. Daarnaast geeft de Woonplaats uitvoering aan reeds gemaakte afspraken over de huisvesting van andere bijzondere doelgroepen zoals de uitstroom van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Dit doet de Woonplaats naar vermogen, waarbij ook steeds de balans wordt gezocht met de beschikbaarheid voor reguliere woningzoekende die de Woonplaats moet huisvesten. We hebben in tripartite verband de taak om draagvlak te creëren in de samenleving voor het huisvesten van de verschillende bijzondere doelgroepen. Communicatie en samenwerking zijn hierin essentieel.
 3. Er is periodiek afstemmingsoverleg tussen de gemeente en De Woonplaats over de koppelingen van statushouders aan de gemeente en de aanvragen voor gezinshereniging om daarmee de voortgang van de taakstelling te borgen.
 4. De regio 8RHK werkt aan een visie op wonen en zorg. De Woonplaats en De gemeente Aalten leveren in regionaal verband hun inhoudelijke bijdrage aan dit proces. De gemeente Aalten betrekt De Woonplaats pro- actief bij de lokale uitwerking van de regionale woonvisie.
 5. Afhankelijk van de evaluatie van het project de Kattenberg, waar mensen met dementie en hun partner kunnen wonen met 24-uur zorg, bekijken we of we dit project voor de Kattenberg willen voortzetten en eventueel ook op andere locaties willen starten.

Thema 3 Duurzaamheid en wijkaanpak

Het verduurzamen van de woningvoorraad en het klimaatadaptief en biodivers maken van de omgeving zijn belangrijke speerpunten. Hiermee dragen we bij aan betaalbare woonlasten en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. In een wijkaanpak kunnen we gericht, integraal en samen met onze inwoners en huurders de opgaven aanpakken.

Concrete afspraken:

 1. De Woonplaats geeft prioriteit aan het verduurzamen van woningen met een E, F en G label Hiermee dragen we bij aan het tegengaan van energiearmoede onder huurders en het terugdringen van de C02 uitstoot.
 2. De Woonplaats verduurzaamt eengezinswoningen volgens de N=l methode. Dit houdt in dat woningen bij mutatie of op verzoek van de huurder worden verduurzaamd zonder huurverhoging. Het tempo van de verduurzaming houdt De Woonplaats in de gaten. Bij stagnatie worden huurders actief
 3. De Woonplaats begint met de aanpak van de verduurzaming van meergezinswoningen. In 2024 wordt deverduurzaming van het VvE complex aan de Tubantenstraat afgerond waar 20 woningen (waarvan 15 sociale huurwoningen) worden verduurzaamd. Daarnaast worden ook enkele andere complexen verduurzaamd waarover met de betreffende huurders nog gecommuniceerd gaat worden.
 4. De gemeente Aalten onderzoekt de mogelijkheid van de inzet van een VVE lening van SVn voor het verduurzamen van VvE complexen en betrekt De Woonplaats bij de afwegingen.
 5. De Woonplaats zet in op een vervolg van de pilot van de woningen aan de Neptunus en Andromeda en Orion om woningen te isoleren met bio based en circulaire materialen. De gemeente Aalten is als partner bij dit ‘Samen Biobased Bouwen’ traject betrokken.
 6. In het kader van de gemeentelijke Warmtetransitievisie en het uitvoeringsplan klimaatadaptatie werken we samen aan wijkuitvoeringsplannen in die gebieden waar De Woonplaats bezit heeft. Het Wijkuitvoeringsplan Dinxperlo Oost is in 2023 van start gegaan. In het kader van de wijkaanpak Dinxperlo Oost werken we gericht samen om huurders en particulieren actief te bewegen tot het verduurzamen van hun woning.

 

 

 

‘II december 2023 te Aalten,

Mevrouw L. de Slegte De heer G. Angenent
Huurdersvereniging ’t Walfort (Aalten) Huurdersvereniging Dinxperlo

De heer L. Buiting

 

 

concept statuten 2023

cliëntnrs.: 731, 24528, 24492, 14559, 11158, B2456

 

zaaknr.: 22887 PM/AS / 06-04-2023

Model voor de oprichting van een vereniging.

Indien één komparant, dan zowel kop als slot aanpassen !

 

VERENIGING

 

Vandaag, twee en twintig januari tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, Mr Peter Robert Moerland, notaris gevestigd in de gemeente Aalten:

 1. de heer GEORGE ANGENENT, wonende Reehorsterlaan 19 te 7091 VC Dinxperlo, geboren te Dinxperlo op dertien augustus negentienhonderd vijf en veertig (Nederlandse Identiteitskaart nummer: IP1DK6P59, uitgegeven te Aalten op één en dertig mei tweeduizend tien), weduwnaar van mevrouw Willy Vreemann;

 

 1. mevrouw HENDRIKA CATHARINA MASSELINK, wonende I. de Keijzerstraat 28 te 7091 GX Dinxperlo, geboren te Dinxperlo op zeven november negentienhonderd drie en vijftig (Nederlandse Identiteitskaart nummer: IM0R3C617, uitgegeven te Aalten op dertig augustus tweeduizend twaalf), gehuwd met de heer Theodorus Hendrikus Johannes Giesen;
 2. mevrouw WILHELMINA BERENDINA HENDRIKA GERRITSEN, wonende Molenhof 4 te 7091 CW Dinxperlo, geboren te Dinxperlo op negen oktober negentienhonderd één en veertig (Nederlandse Identiteitskaart nummer: IPPCJ2630, uitgegeven te Aalten op twee april tweeduizend twaalf), weduwe van de heer Johannes Wilhelmus Theodorus Steentjes, thans ongehuwd;
 3. de heer FRANS GERRIT JOHAN VREEMANN, wonende Rooseveltstraat 23 te 7091 XP Dinxperlo, geboren te Dinxperlo op tien september negentienhonderd negen en dertig (Nederlandse Identiteitskaart nummer: IM0L34675, uitgegeven te Aalten op negentien september tweeduizend elf), weduwnaar van mevrouw Jozefina Franciska Theodora Tempels.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en daarvoor vast te stellen de navolgende

 

S T A T U T E N

 

 

NAAM, ZETEL EN DUUR

 

Artikel 1

 1. De vereniging is een onafhankelijke huurdersorganisatie en draagt de naam: HUURDERSVERENIGING DINXPERLO.
 2. Zij is statutair gevestigd te Dinxperlo, gemeente Aalten.
 3. De vereniging is opgericht op 22 januari 2015 aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

 

 

DOEL EN MIDDELEN

 

Artikel 2

De vereniging heeft ten doel de belangen te behartigen van de huurders van de Woonplaats in het algemeen en haar leden in het bijzonder binnen het werkgebied van de navolgende gemeentedelen: Wehl (behorend tot de huidige gemeente Doetinchem), Ulft (behorend tot de huidige gemeente Oude IJsselstreek), ’s-Heerenberg (behorend tot de huidige gemeente Montferland) en Dinxperlo (behorend tot de huidige gemeente Aalten).

 

Artikel 3

 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 1. het opbouwen en in stand houden van een organisatie;
 2. het beleggen van bijeenkomsten, het verstrekken van informatie, het deelnemen aan overleg, het voeren van acties en het opkomen voor de belangen van de bij haar aangesloten leden;
 3. het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij het beleid en beheer van de woningen door het bevorderen van het tot stand komen van huurdersorganisaties, bewonerscommissies en werkgroepen;
 4. het bevorderen van een goede relatie tussen de verhuurder enerzijds en de bewoners, huurdersorganisaties en/of bewonerscommissies anderzijds;
 5. het doen van voorstellen aan de verhuurder en gemeente over onderwerpen van beleid en beheer die voor de bewoners van wezenlijk belang zijn;
 6. alle overige middelen en handelingen die bevorderlijk zijn voor verwezenlijking van de doelstellingen of hiermee verband houden

 

 

LIDMAATSCHAP

 

Artikel 4

 

 1. 1. Lid van de vereniging kunnen zijn:
 2. huurders in het werkgebied van de verhuurder
 3. eventueel: bewonerscommissies in wooncomplexen en /of huurdersorganisaties (op vestigingsniveau, in kernen/wijken) dei zich ten doel stellen de belangen te behartigen van huurders van woningen in het werkgebied huurder

 

 1. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Het besluit wordt zo spoedig mogelijk aan de betrokkene schriftelijk medegedeeld. Een afwijzend besluit wordt met redenen omkleed.
 2. Tegen een afwijzend besluit als bedoeld in het vorige lid kan de aanvrager binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het afwijzend besluit schriftelijk beroep instellen bij de algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de betreffende persoon zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de datum van de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

 

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:

 

 1. door overlijden van het persoonlijke lid;
 2. bij organisaties wanneer zij ophouden te bestaan;
 3. door opzegging van het lid;

 

 1. door schriftelijke opzegging door het bestuur; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld of ondanks herhaald verzoek zijn contributie niet betaalt, alsmede wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 2. door ontzetting door het bestuur; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging  handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 

 1. Een lid kan zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit dat betrekking heeft op wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen van de leden.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan alleen geschieden tegen de laatste dag van de maand en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand.
 3. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 

 

BESTUUR

 

Artikel 6

 

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. Het bestuur dient een afspiegeling te zijn van de achterban en dient bij voorkeur te bestaan zowel uit persoonlijke leden als uit de huurdersorganisatie en/of bewonerscommissies.

 

 1. Is het bestuur niet voltallig, dan behoudt het zijn bevoegdheden. Het bestuur bevordert in dat geval dat binnen een redelijke termijn in de vacature(s) wordt voorzien.

 

.

 

 1. De bestuursleden worden uit de leden gekozen door de algemene ledenvergadering. De voorzitter wordt in functie gekozen. Het bestuur verdeelt verder onderling de functies.

 

 1. Voor vacatures in het bestuur kunnen kandidaten worden gesteld door het bestuur en door ieder lid. Tijdig, één maand voor elke verkiezing stelt het bestuur de leden in kennis van het aantal vacatures.

 

 

 1. Geen bestuurslid kunnen zijn: zij die geen huurder zijn in het werkgebied van de Woonplaats, zij die huurder zijn maar niet hun hoofdverblijf hebben in het werkgebied van de verhuurder, zij die een arbeidsovereenkomst hebben met de vereniging; zij die leveranties verrichten of betaalde diensten verlenen aan de vereniging; zij die eerste graad bloed- of aanverwant zijn of gehuwd zijn (of in een duurzaam samenlevingsverband leven) met een persoon als hiervoor bedoeld.

 

Artikel 7

 

 1. Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode die in beginsel vier jaar duurt.

 

 1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Een bestuurslid kan in totaal ten hoogste twaalf jaar aaneengesloten bestuurslid zijn.

 

 1. Elke twee jaar vindt een verkiezing van bestuurders plaats. Bij de ene verkiezing treedt de helft, zo nodig afgerond naar boven, van de bestuursleden af, bij de volgende verkiezing de overige bestuursleden. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Een bestuurslid treedt in functie aan het einde van de vergadering waarin de verkiezing plaatsvindt.

 

 1. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
 2. Wie gekozen wordt in de plaats van een tussentijds afgetreden bestuurslid, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
 3. Bij herverkiezing worden dezelfde regels in acht genomen die voor verkiezingen gelden.
 4. Indien een bestuurder tijdelijk of definitief niet in staat is zijn bestuursfunctie uit te oefenen, kan het bestuur een tijdelijke bestuurder benoemen. Deze benoeming wordt aan de eerstvolgende vergadering voorgelegd ter bekrachtiging.

 

Artikel 8

 

 1. Een bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door het bestuur en door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.
 2. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 3. Een voor ontslag voorgedragen bestuurslid heeft toegang tot de ledenvergadering waarin het besluit tot ontslag wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts als het bestuurslid zelf ontslag neemt.

 

 

VERGADERINGEN EN BESLUITEN BESTUUR

 

Artikel 9

 1. Ten minste vier maal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden en verder wanneer dit door de voorzitter of ten minste twee bestuursleden nodig wordt gevonden.
 2. De oproeping tot de vergadering gebeurt met inachtneming van een termijn van ten minste vijf werkdagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
 3. De oproeping gebeurt schriftelijk onder vermelding van de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
 4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter kiest het bestuur uit haar midden een vervangend voorzitter.

 

 1. Van hetgeen besproken en besloten is, worden door de secretaris notulen gemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 

 1. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld.
 2. Het bestuur kan alleen rechtsgeldig besluiten nemen in een vergadering waar ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Is het vereiste aantal niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeen geroepen waarin ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden besluiten kunnen worden genomen over de punten die op de agenda stonden van de in het vorige lid bedoelde vergadering. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn ook op de tweede vergadering van toepassing.
 3. Zijn ter vergadering alle bestuursleden aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen.

 

 1. Het bestuur kan besluiten dat elektronisch stemmen is toegestaan voor een specifieke bestuursvergadering, dan wel voor alle bestuursvergaderingen.
 2. Het bestuur kan besluiten dat elektronische deelname aan de bestuursvergadering is toegestaan voor een specifieke bestuursvergadering, dan wel voor alle bestuursvergaderingen.

 

Artikel 10

 1. Indien een meerderheid van het bestuur, of het voltallige bestuur niet meer functioneert door ontstentenis of belet kan een bijzondere algemene vergadering bijeen worden geroepen.
 2. Deze vergadering kan door ten minste vijf leden worden opgeroepen.
 3. Op de vergadering en besluitvorming zijn overigens alle bepalingen van toepassing.
 4. De vergadering benoemt een nieuw bestuur.

 

 

Artikel 11

 1. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een blanco of ongeldige stem is geen stem.
 2. Indien een bestuurslid dit wenst, wordt schriftelijk gestemd.
 3. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit – voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel – is beslissend.
 4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 5. Een bestuurslid kan zijn stem niet door een ander laten uitbrengen.

 

 1. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

 

 

BESTUURSBEVOEGDHEID

 

Artikel 12

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Onverminderd hetgeen in de wet of elders in deze statuten is bepaald, behoort in elk geval tot de bevoegdheid van het bestuur:
 2. het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
 3. de voorbereiding van de begroting en het jaarwerkplan;
 4. de voorbereiding en uitvoering van verenigingsbesluiten.
 5. Het bestuur is uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van de algemene vergadering bevoegd tot het aangaan van transacties met een financieel belang van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00) en tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

 

 1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

 

 1. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

 

 

VERTEGENWOORDIGING

 

Artikel 13

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in buiten rechte.
 2. De vereniging kan ook vertegenwoordigd worden door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur alsmede de voorzitter en secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over banksaldi dit slechts mogelijk is binnen de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.

 

 

ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 14

 

 1. De algemene vergadering wordt gevormd door alle leden en is het hoogste orgaan van de vereniging. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Onverminderd hetgeen in de wet of elders in deze statuten is bepaald behoort in elk geval tot de bevoegdheid van de algemene vergadering:
 3. het vaststellen van het jaarwerkplan en de begroting;
 4. het vaststellen van beleidsplannen en beleidsstandpunten;
 5. de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag;
 6. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
 7. voorziening in eventuele vacatures.

 

Artikel 15

 1. Ten minste eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden en verder wanneer dit door het bestuur nodig wordt gevonden.

 

 1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

 

 

TOEGANG

 

Artikel 16

 1. De algemene ledenvergadering staat open voor de leden; huurdersorganisaties en bewonerscommissies mogen elk maximaal twee vertegenwoordigers voor de ledenvergadering afvaardigen.
 2. Geen toegang hebben geschorste vertegenwoordigers en bestuursleden, met dien verstande dat deze toegang hebben tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Zij hebben tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
 3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 4. Iedere huurdersorganisatie en/of bewonerscommissie heeft twee stemmen. Indien van een lid slechts één vertegenwoordiger aanwezig is, wordt diens stem als twee stemmen gerekend. Ieder persoonlijk lid heeft één stem.
 5. De algemene vergadering kan besluiten dat elektronische deelname aan de algemene vergadering is toegestaan voor een specifieke algemene vergadering, dan wel voor alle algemene vergaderingen.

 

 

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

 

Artikel 17

 1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 17 lid 2, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een door het bestuur aan te wijzen ander bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

 

BESLUITVORMING

 

Artikel 18

 

 1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Indien de stemmen staken over een voorstel dan is het verworpen.
 3. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 

 1. De algemene vergadering kan besluiten dat elektronisch stemmen is toegestaan voor een specifieke algemene vergadering, dan wel voor alle algemene vergaderingen.

 

 

BIJEENROEPING

 

Artikel 19

 1. De vergaderingen van de algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
 2. De communicatie en oproeping kan ook plaatsvinden via elektronische weg.
 3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 

 

GELDMIDDELEN

 

Artikel 20

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van de leden, de Woonplaats, erfstellingen, subsidies, legaten, schenkingen, en andere inkomsten.
 2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 3. Eventuele winst kan de vereniging niet verdelen onder haar leden.

 

 

JAARVERSLAG, JAARREKENING, KASCOMMISSIE EN VERANTWOORDING

 

Artikel 21

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar ? behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering ? zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid. Ook worden een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering overlegd. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
 4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, gedurende de termijn welke de wet daaraan stelt, te bewaren.

 

Artikel 22

 1. De getrouwheid van de jaarrekening en het jaarverslag is geregeld als er een samenstellingsverklaring bij deze stukken is gevoegd van een accountant.
 2. Is er geen samenstellingsverklaring, dan onderzoekt een kascommissie de jaarrekening en het jaarverslag van het bestuur en brengt de commissie aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 3. Een kascommissielid mag geen lid van het bestuur zijn en wordt in beginsel gekozen voor een periode die drie jaar duurt. Ieder jaar vindt de verkiezing van één commissielid plaats. Aftredende commissieleden zijn niet herkiesbaar.
 4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING AAN DE VERHUURDER

 

Artikel 23

Het bestuur legt binnen de in artikel 7 lid 2 van de Wohv gestelde termijn aan de verhuurder verantwoording af over de besteding van de door de verhuurder ter beschikking gestelde gelden.

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

 

WERKGROEPEN

 

Artikel 25

 1. De vereniging kan besluiten tot het instellen van werkgroepen. Bij het besluit tot instelling van de werkgroep wordt aangegeven wat het doel van de werkgroep is.
 2. Een werkgroep kan bestaan uit leden en niet-leden. In een werkgroep heeft minimaal één bestuurslid zitting.
 3. Een werkgroep stelt jaarlijks een lijst met activiteiten voor het volgende kalenderjaar vast en doet beknopt verslag van de activiteiten van het afgelopen kalenderjaar. Beide worden bekend gemaakt aan de algemene vergadering.

 

 

STATUTENWIJZIGING

 

Artikel 26

 

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten minimaal zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden toezenden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd

 

 

ONTBINDING

 

Artikel 27

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
 5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon, gedurende zeven jaren na de vereffening.

 

 

RECHTSKEUZE

 

Artikel 28

Op deze akte is het Nederlands recht van toepassing.

 

SLOTBEPALING

 

 

 

WAARVAN AKTE,

in minuut opgemaakt, is verleden te Dinxperlo, op de datum in het hoofd dezer gemeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij ondertekend

Algemene Ledenvergadering op 16 mei 2024

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Dinxperlo op donderdag 16 mei a.s. om 19.30 uur in zaal “Old Dutch”, Maurits Prinsstraat 28 te Dinxperlo.

Agenda

 1. Opening/welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2023
 4. Jaarverslag 2023
 5. Financieel verslag 2023
 6. Verslag kascommissie/benoeming nieuw kascommissielid
 7. Bestuursverkiezing:

Mevr. H. Giesen aftredend en herkiesbaar.

Nieuwe kandidaten kunnen tot 24 uur vóór de vergadering worden ingediend bij het secretariaat, p/a. I. de Keijzerstraat 28, 7091 GX Dinxperlo, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij de kandidatuur aanvaardt.

Pauze met verloting

 1. Verduurzaming: verduurzamingsaanpak De Woonplaats:

Het verduurzamen van de woningvoorraad is een van de belangrijkste speerpunten van De Woonplaats. Woont u in een eengezinswoning, dan kunt u als huurder zelf de verduurzaming aanvragen. De isolatie van de schil van het huis is voor u als huurder geheel gratis. Ook kunnen we gelijk kijken of het dak van uw woning geschikt is voor zonnepanelen? Dan krijgt u van ons een aanbod en verrekenen wij dit in de servicekosten. Woont u in een meergezinswoning(appartement) dan volgt De Woonplaats een planning waarbij de complexen met de slechtste energie labels  (E,F en G) prioriteit krijgen. Alle E,F en G labels willen we voor 2028 uitgefaseerd hebben. De Woonplaats heeft de ambitie om elk jaar warmtepompen te plaatsen in woningen die daarvoor al geschikt zijn. De woning moet namelijk zo goed ge?soleerd zijn dat deze met een midden tot lage temperatuur verwarming comfortabel warm wordt.

Naast alle ingrepen op het gebied van energie, richten wij ons ook op circulariteit en klimaatadaptie. Door bewust om te gaan met materialen verkleinen wij de negatieve impact van onze activiteiten op het milieu. Meer groen voorkomt wateroverlast of droogte, vermindert hittestress en bevordert de biodiversiteit. We zetten in op meer groen en meer bewustwording bij bewoners. Zo werken we aan een klimaatbestendige woonomgeving.

 1. Rondvraag

     10.Sluiting

s.v.p. Vragen voor de rondvraag voor de aanvang van de vergadering schriftelijk indienen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens Huurdersvereniging Dinxperlo

 

Henny Giesen, secretaris