INLEIDING

 

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de “Huurdersvereniging

Dinxperlo” te Dinxperlo.

artikel 1

Waar in het huishoudelijk reglement wordt gesproken over het ‘bestuur’ en het ‘dagelijks

bestuur’ wordt bedoeld het bestuur en het dagelijks bestuur van “Huurdersvereniging Dinxperlo”. Indien er sprake is van het bestuur of dagelijks bestuur van een bewonerscommissie of werkgroep wordt dat in het betreffende artikel vermeld.

HET BESTUUR

artikel 2

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal 9 personen.
 2. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

artikel 3

Tot de taak/verantwoordelijkheid van de voorzitter behoren:

 1. het bijeenroepen van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen;
 2. het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen.

artikel 4

Tot de taak/verantwoordelijkheid van de secretaris behoren:

 1. het verzorgen van de verslagen van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen;
 2. het jaarlijks uitbrengen van het jaarverslag van de vereniging, inhoudende een

samenvatting van de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen jaar;

 1. het op een eenvoudige en overzichtelijke wijze bijhouden van het ledenbestand

van de vereniging;

 1. het bijhouden van een archief, waarin alle op de vereniging betrekking hebbende

stukken worden bewaard;

 1. de overige voorkomende werkzaamheden, welke geacht worden tot de taak van de

secretaris te behoren.

artikel 5

Tot de taak/verantwoordelijkheid van de penningmeester behoren:

 1. het beheren van de financiële middelen van de vereniging;
 2. het opstellen van de begroting;
 3. het jaarlijks uitbrengen van een financieel jaarverslag, onder meer inhoudende de balans

en de rekening van baten en lasten over het afgelopen jaar;

 1. het innen van de contributies van de leden;
 2. het op eenvoudige en overzichtelijke wijze boekhouden van de financiën van de vereniging,

zodanig, dat te allen tijde de financiële toestand van de vereniging kan worden afgelezen.;

 1. het er voor zorg dragen dat de rekeningen op naam van de vereniging worden gesteld.

artikel 6

 1. De penningmeester is niet bevoegd uitgaven te doen die de goedkeurende begroting

te boven gaan. Er mogen geen uitgaven boven de  € 5.000.– worden gedaan.

 1. Voor uitgaven boven de € 5.000,– is toestemming van de algemene ledenvergadering vereist.

artikel 7

 1. Het rooster van aftreden wordt op de volgende wijze ingevuld:

in 2017 treedt het oprichtingsbestuur af:

Daarna volgens rooster van aftreden.

 1. 2.   De personen die tussentijdse vacatures opvullen, nemen in het rooster van aftreden

de  plaats in van de persoon die zij vervangen.

 

CONTRIBUTIE

artikel 8

 1. De hoogte van de contributie is vastgesteld op € 6,00 per jaar.
 2. Als het betreffende lid daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend, wordt de

contributie maandelijks door Woningstichting “De Woonplaats” geïnd bij de huur.

De contributie bedraagt  € 0,50 per kalendermaand.

BIJEENROEPEN VAN DE LEDENVERGADERING 

artikel 9

Naast bijeenroeping van de algemene ledenvergadering van het bestuur, kan deze ook

door 10% van de leden, met een maximum van 50 personen, worden bijeengeroepen op

de wijze die in de statuten is vastgelegd.

BEWONERSCOMMISSIES

artikel 10

 1. “Huurdersvereniging Dinxperlo” kent bewonerscommissies.
 2. Bewonerscommissies kunnen zich aanmelden bij het bestuur van de “Huurdersvereniging

Dinxperlo”, wanneer tenminste vijf personen daartoe de wens te kennen geven en een

handtekeningenlijst aanwezig is met tenminste 70% van de huurders;

 1. Bij instelling van een bewonerscommissie wordt het werkgebied van de commissie bepaald.

artikel 11

 1. Bewonerscommissies hebben tot doel de belangen van de leden te behartigen op het

niveau van een wijk, buurt of complex.

 1. De bewonerscommissies zijn bevoegd voor hun werkgebied het beleid vast te stellen,

voor zover dit niet in strijd is met het beleid, de statuten en de reglementen van

“Huurdersvereniging Dinxperlo”.

 1. Indien aan de in lid 2 van dit artikel gestelde voorwaarden niet is voldaan, kan het

bestuur van “Huurdersvereniging Dinxperlo” niet verantwoordelijk worden gesteld

voor het beleid van de bewonerscommissies.

WERKGROEPEN

artikel 12

 1. De “Huurdersvereniging Dinxperlo” kent Werkgroepen.
 2. Werkgroepen hebben tot doel de belangen van de leden te behartigen bij de verhuurder.
 3. Voorlopig zal de huurdersvereniging slechts bestaan uit één werkgroep, namelijk van

huurders van “De Woonplaats”

artikel 13

 1. Werkgroepen worden ingesteld door het bestuur van “Huurdersvereniging Dinxperlo”

 

NADERE REGELINGEN TEN AANZIEN VAN BEWONERSCOMMISSIES EN WERKGROEPEN

artikel 14

Wanneer een bewonerscommissie of werkgroep niet over voldoende kennis en/of

(financiële) middelen beschikt kan “Huurdersvereniging Dinxperlo” de bewonerscommissie

of werkgroep desgewenst ondersteunen.

artikel 15

 1. Tenminste één maal per jaar wordt door de bewonerscommissie of de werkgroep een

vergadering voor de huurders gehouden.

 1. Voor de vergadering van de bewonerscommissie moeten worden uitgenodigd alle huurders

die woonachtig zijn in het werkgebied van de bewonerscommissie

artikel 16

 1. De werkgroep wordt tijdens de vergadering ingesteld.

 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN BEWONERSCOMMISSIES EN WERKGROEPEN

artikel 17

De bewonerscommissie kan een begroting van inkomsten en uitgaven opstellen die voor vaststelling aan de vergadering van de bewonerscommissie, zoals bedoeld in artikel 15, lid 1 wordt voorgelegd. De begroting moet vooraf aan het bestuur van”Huurdersvereniging Dinxperlo” worden ingediend. Indien de begroting  van het beschikbare budget (€ 535) te boven gaat

heeft het bestuur van “Huurdersvereniging Dinxperlo” het recht de begroting af te keuren.

artikel 18

De werkgroep dient verantwoording af te leggen aan het bestuur van “Huurdersvereniging Dinxperlo” die zij als werkgroep vertegenwoordigen.

artikel 19

 1. De bewonerscommissie kiest uit haar midden een dagelijks bestuur,

dat in ieder geval bestaat uit de voorzitter,  secretaris. en penningmeester.

artikel 20

 1. Een bewonerscommissie kan zich in een vergadering, als bedoeld in artikel 16, lid 1,

opheffen.

 1. Voor deze vergadering moeten alle huurders van betrokken complex schriftelijk onder

opgave van redenen zijn uitgenodigd.

 1. Indien de bewonerscommissie dit besluit, deelt het bestuur dit binnen één maand mede

aan het bestuur van “Huurdersvereniging Dinxperlo”.

Alle aanwezige (financiële) administratie dient binnen 1 maand, na besluit opheffing aan het bestuur van “Huurdersvereniging Dinxperlo” te worden overgedragen. Bij de overdracht wordt het bestuur een gespecificeerde overnamestaat verstrekt.

GESCHILLEN  

artikel 21

Bij een geschil tussen bewonerscommissie en huurdersvereniging wordt er ad-hoc een geschillencommissie opgericht waarvan 1 lid wordt voorgedragen door de bewonerscommissie,

1 lid door de huurdersvereniging en een onafhankelijke voorzitter met een juridische achtergrond.