Huurdersvereniging Dinxperlo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy geven wij uitgebreide en duidelijke informatie over de wijze waarop wij gebruik maken van en omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij zullen alles doen om uw privacy te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met  persoonsgegevens.

Huurdersvereniging Dinxperlo houdt zich altijd aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, zoals ook aan de (A)lgemene (V)erordening (G)egevensbescherming.

Daarom zullen wij in elk geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, zoals deze zijn beschreven in dit Privacy policy
 • verwerking van deze gegevens beperken tot hetgeen nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten op uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Huurdersvereniging Dinxperlo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het lezen van ons Privacy policy of anderszins, vragen heeft hierover, of contact met ons wilt opnemen, kan dit via de contactgegevens die aan het eind van dit document staan vermeld.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Huurdersvereniging Dinxperlo verwerkt voor de volgende doelstellingen:

 • administratieve doeleinden
 • communicatie en/of uitnodigingen
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van de lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Huurdersvereniging Dinxperlo de volgende persoonsgegevens van U vragen:

Naam- adresgegevens- telefoonnummer en e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Huurdersvereniging Dinxperlo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen, gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In zo’n geval moeten wij medewerking verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke zijn gevestigd buiten de EU

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Huurdersvereniging Dinxperlo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Daarbij hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Huurdersvereniging Dinxperlo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht tot geheimhouding hiervan
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daarvoor aanleiding is
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • we testen en evalueren onze maatregelen
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door één van onze verwerkers.

Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan bovengenoemde verzoeken.

Als wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze in te trekken.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als wij er samen met u niet uit komen heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen!

Contactgegevens:

Huurdersvereniging Dinxperlo

Hogestraat 81

7091 CC, Dinxperlo

E-mail: hdv15@huurdersverenigingdinxperlo.com

 

Tel.:  06 53 18 94 46