Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Dinxperlo op donderdag 16 mei a.s. om 19.30 uur in zaal “Old Dutch”, Maurits Prinsstraat 28 te Dinxperlo.

Agenda

  1. Opening/welkom
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2023
  4. Jaarverslag 2023
  5. Financieel verslag 2023
  6. Verslag kascommissie/benoeming nieuw kascommissielid
  7. Bestuursverkiezing:

Mevr. H. Giesen aftredend en herkiesbaar.

Nieuwe kandidaten kunnen tot 24 uur vóór de vergadering worden ingediend bij het secretariaat, p/a. I. de Keijzerstraat 28, 7091 GX Dinxperlo, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij de kandidatuur aanvaardt.

Pauze met verloting

  1. Verduurzaming: verduurzamingsaanpak De Woonplaats:

Het verduurzamen van de woningvoorraad is een van de belangrijkste speerpunten van De Woonplaats. Woont u in een eengezinswoning, dan kunt u als huurder zelf de verduurzaming aanvragen. De isolatie van de schil van het huis is voor u als huurder geheel gratis. Ook kunnen we gelijk kijken of het dak van uw woning geschikt is voor zonnepanelen? Dan krijgt u van ons een aanbod en verrekenen wij dit in de servicekosten. Woont u in een meergezinswoning(appartement) dan volgt De Woonplaats een planning waarbij de complexen met de slechtste energie labels  (E,F en G) prioriteit krijgen. Alle E,F en G labels willen we voor 2028 uitgefaseerd hebben. De Woonplaats heeft de ambitie om elk jaar warmtepompen te plaatsen in woningen die daarvoor al geschikt zijn. De woning moet namelijk zo goed ge?soleerd zijn dat deze met een midden tot lage temperatuur verwarming comfortabel warm wordt.

Naast alle ingrepen op het gebied van energie, richten wij ons ook op circulariteit en klimaatadaptie. Door bewust om te gaan met materialen verkleinen wij de negatieve impact van onze activiteiten op het milieu. Meer groen voorkomt wateroverlast of droogte, vermindert hittestress en bevordert de biodiversiteit. We zetten in op meer groen en meer bewustwording bij bewoners. Zo werken we aan een klimaatbestendige woonomgeving.

  1. Rondvraag

     10.Sluiting

s.v.p. Vragen voor de rondvraag voor de aanvang van de vergadering schriftelijk indienen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens Huurdersvereniging Dinxperlo

 

Henny Giesen, secretaris