Admin

Prestatieafspraken 2021

In december 2020 zijn de Prestatie-afspraken voor 2021 tussen De Huurdersvereniging en de Gemeenten Aalten en Doetinchem getekend door de tweede voorzitter van De Huurdersvereniging Dinxperlo Dhr Fredy Kraan.

Jaarverslag 2019

Het jaar 2019 was voor de Huurdersvereniging een druk jaar. Wij hebben elke 1e donderdag van de maand onze vergadering met uitzondering van de maand augustus. Tijdens deze vergaderingen houden wij ook een inloop halfuur, hiervan werd meerdere keren gebruik gemaakt en hebben wij problemen samen met deze huurders op kunnen lossen of door kunnen sturen naar de Woonplaats.

Er is overleg geweest met de bewoners van de Commandeur in `s Heerenberg, de bewoners/huurders van Bewonerscommissie Oldershove in Wehl en Bewonerscommissie de Molenwieken in Dinxperlo. Deze gesprekken zijn altijd naar volle tevredenheid gevoerd.

Vele uren hebben Fredy, George en Henny gestoken in het tripartite overleg met de gemeente Aalten en Doetinchem, de Woonplaats, Huurdersvereniging `t Walfort. De overeenkomst hiervan is getekend op 2 december in Aalten en 12 december in Doetinchem. Hierin werden wij ondersteund door de Woonbond.
Elke 3 maand vindt er een overleg plaats samen met Huurdersvereniging `t Walfort en de Woonplaats in Winterswijk. Hier worden alle dingen besproken die wij van onze huurders als vraag krijgen en zaken die spelen van onderhoud etc. Hier gaan altijd George, Wilhelmien en Henny naar toe.

Wij bezoeken ook de Algemene ledenvergaderingen van onze zustergemeenten, te weten Aalten, Groenlo en Winterswijk.
Per kwartaal zijn er de Provinciale vergaderingen in Arnhem, hier gaan Frans, George en Fredy naar toe.

2x per jaar is er de Algemene Ledenvergadering van het Huurdersplatform. Hier gaan wij allemaal naar toe. Henny is afgevaardigde in het Huurdersplatform en heeft daar elke maand overleg, deze zijn meestal in Enschede, Aalten of Dinxperlo. Ook is er vanuit het Huurdersplatform overleg met de Raad van Commissarissen.

Wij hebben allemaal een cursus gevolgd voor de AVG, de privacywet en hebben deze uitgewerkt en hanteren dit nu ook.

16 mei hebben wij onze Algemene Ledenvergadering gehad in zaal Old Dutch waar veel leden aanwezig waren.

In september hebben wij met de Huurdersverenigingen van Aalten en Winterswijk op een zaterdagmiddag een bezoek gebracht aan zustervereniging `t Bastion in Groenlo en hebben een wandeling gemaakt door het mooie Groenlo. Ook hebben wij besproken wat er in de Achterhoekse gemeenten speelt en waar wij samen mee verder kunnen. Er is besloten om samen cursussen te gaan volgen.

2 oktober hebben wij samen de Landelijke ledendag bezocht in Amersfoort. Deze dag wordt georganiseerd door de Woonbond en hier kon men workshops volgen.
Dit is in het kort weergegeven waar wij ons als Huurdersvereniging mee bezig houden in het belang voor u als huurder.

 

Ledenvergadering 2018 (Notulen)

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Dinxperlo, gehouden op 17 mei 2018 in zaal Old Dutch in Dinxperlo.

1. Opening en welkom

Voorzitter George Angenent heet iedereen welkom en geeft aan blij verrast te zijn  met de hoge opkomst voor deze vergadering. Er is een woord van welkom voor de afvaardigingen van de Huurdersverenigingen van Aalten, Groenlo en Winterswijk. Ook een woord van welkom aan Irene Kransen en Renée Jansen van de Woonplaats en aan Carla Snels van de gemeente Aalten, zij zal na de pauze het woord nemen voor toelichting van de gemeente Aalten.

Er zijn 4 afmeldingen ontvangen voor vanavond.

 

2.Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder verdere aanvullingen goedgekeurd.

3. Notulen 18 mei 2017

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4. Jaarverslag

Fredy Kraan leest het jaarverslag voor, er wordt nog een vraag gesteld naar aanleiding van de tripartitegesprekken, waarom worden ze wel in Doetinchem gehouden voor complex Oldershove en het bezit in Doetinchem en niet in de Oude IJsselstreek, hier is het complex de Karekiet in het bezit van de Woonplaats.  Dit heeft te maken met het geringe aantal huurders in Ulft.

Henny wordt bedankt voor het opstellen van het jaarverslag.

5. Financieel verslag

Frans Vreemann leest het financiële verslag voor, alle aanwezigen kunnen meteen meekijken op het beeldscherm. Er wordt een vraag gesteld hoe het kan dat de ledencontributie zo`n raar bedrag kan zijn, dit heeft te maken met het aantal woondagen.

Wilhelmien wordt bedankt voor het opstellen van het financieel verslag.

6. Kascontrole

Wilhelmien Steentjes leest het verslag van de kascontrole voor die mevr. Wilcke en dhr. Aalders, die vanavond niet aanwezig is, hebben opgesteld. Wilhelmien bedankt

de kascommissie voor de controle.                                                                    

7. Benoeming nieuw kascommissielid

Mevrouw Wilcke is aftredend in de kascommissie en wordt bedankt met een cadeaubon voor haar inzet. In 2019 zullen dhr. Aalders en dhr. Kingma de cijfers controleren van het jaar 2018. Dhr. Theo Giesen stelt zich beschikbaar als reserve.

8. Rondvraag

Worden de servicekosten verhoogd?  Irene Kransen en Renée Jansen van de Woonplaats hebben hier nog niets over gehoord.

Asbestonderzoek aan de Ottenshof, hoe wordt dit afgehandeld? Irene Kransen geeft aan dat zij dit zal terugkoppelen.

Veel voortuinen zien er niet uit, wat wordt er aan gedaan? De tuinen worden gecontroleerd door de huismeesters, zij spreken er de bewoners op aan om het in orde te maken, de moeilijkheid is wel wat wordt er verstaan onder netjes.

Wanneer worden de ketels na gekeken? Hier wordt navraag naar gedaan en er wordt telefonisch contact opgenomen met de vraagsteller.

Een mevrouw heeft vochtproblemen in huis, hier wordt ook door de Woonplaats een terugkoppeling  van gemaakt.

Er zijn meerdere klachten over het onderhoud, er is bij een huurder lekkage geweest, een huurder heeft 3x gebeld omdat de verwarming niet deed, klachten over 3x een monteur geweest en nog niets opgelost. De beide dames van de Woonplaats zullen hierop terugkomen.

9.Pauze met verloting

In de pauze werd er een verloting gehouden, er waren 5 gelukkigen:

 • 10. Na de pauze heeft mevr. Carla Snels van de gemeente Aalten een presentatie verzorgd over wonen in Dinxperlo gezien vanuit de gemeente. Hier kwamen alle ins- en outs aan de orde.

11. Sluiting

Dhr. Angenent dankt alle aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en wenst allen wel thuis en graag tot ziens.

 

Dinxperlo, maart 2019.

                                                               

H.C. Giesen-Masselink secretaris

Ledenvergadering 2019 (Agenda)

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van Huurdersvereniging Dinxperlo op donderdag 16 mei 2019 om 19.30 uur in zaal “Old Dutch”, Maurits Prinsstraat 28 te Dinxperlo.

Agenda

 1. Opening/welkom
 2. Notulen ledenvergadering van 17 mei 2018
 3. Jaarverslag 2018
 4. Financieel verslag 2018
 5. Verslag kascommissie/benoeming nieuw kascommissielid
 6. BestuursverkiezingDhr. G. Angenent, aftredend en herkiesbaar
  Reehorsterlaan 19, 7091 VC DinxperloDhr. F.G.J. Vreemann, aftredend en herkiesbaar
  Rooseveltstraat 23, 7091 XP Dinxperlo
 7. bij het secretariaat, p/a. I. de Keijzerstraat 28, 7091 GX Dinxperlo, vergezeld van een
 8. schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij de kandidatuur aanvaardt.                                                          Pauze met verloting
 9. Presentatie verduurzaming door de woonplaats, Reimarkt en Extero
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Nieuwe kandidaten kunnen tot 24 uur vóór de vergadering worden ingediend bij het secretariaat, p/a. I. de Keijzerstraat 28, 7091 GX Dinxperlo, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij de kandidatuur aanvaardt.

Pauze met verloting

Met vriendelijke groet,

Namens Huurdersvereniging Dinxperlo

George Angenent, Voorzitter

Prestatieafspraken met De Woonplaats

AALTEN – De ondertekening van de prestatieafspraken voor 2017 en de raamovereenkomst 2017-2021 op donderdag 23 november is het sluitstuk van intensief overleg tussen huurdersverenigingen ’t Walfort en Dinxperlo, De Woonplaats en de gemeente Aalten. De afgelopen maanden is overleg gevoerd over de ambities die partijen hebben op het gebied van volkshuisvesting in de gemeente Aalten.

Door Joost van de Nadort (Dinxpers Nieuws)

Wethouder Ted Kok benadrukt dat de ondertekening een bijzonder moment is omdat voor het eerst ook de huurdersverenigingen bij het tot stand komen van de afspraken zijn betrokken. Kok: “Ik moet er eerlijk bij zeggen dat dat niet onze verdienste is, het is door de wetgever opgelegd.” Hij vindt dat overigens een logische stap. De afspraken die zijn gemaakt, gaan immers over huurders. Kok: “Het is een intensief proces geweest, we waren het niet altijd met elkaar eens, waardoor we er niet in één keer uit waren, maar uiteindelijk zijn we er in geslaagd tot elkaar te komen.” Zowel Kok als de vertegenwoordigers van De Woonplaats spreken hun bewondering uit voor de inzet van de huurdersverenigingen. Het was nieuw voor hen, geen dagelijks werk en zij krijgen er niet voor betaald.

Beschikbaarheid
Uitgangspunt is dat er nu en in de toekomst voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn in de verschillende prijsklassen en woningtypen. De bedoeling is dat 95 procent van de actief woningzoekenden er in slaagt om binnen een jaar een passende woning te vinden. Lukt dat niet dan kan de woningzoekende zich melden bij De Woonplaats en wordt er gezocht naar een maatwerk-oplossing. Wanneer zich de situatie voordoet dat de wachttijd voor woningzoekenden de periode van een jaar gaat overschrijden is de afspraak dat De Woonplaats maatregelen neemt. Een voorbeeld kan zijn dat De Woonplaats het verkoopprogramma van huurhuizen bijstelt.

Kwaliteit
De Woonplaats verwacht in 2017 3,5 miljoen euro te investeren in planmatig onderhoud van de woningen in de gemeente Aalten. Dat gebeurt door onder meer de vervanging van badkamers, keukens en/of toiletten. Daarnaast verwacht De Woonplaats ongeveer 1,2 miljoen euro te investeren in het energiezuiniger maken van 55 tot 60 woningen. Individuele huurders krijgen de mogelijkheid aangeboden hun woning energiezuiniger te laten maken. Daar staat dan wel een huurverhoging tegenover. Aan de bewoners van omliggende huurwoningen wordt gevraagd mee te doen.

Nieuwbouw
Als gevolg van de vaststelling van de regionale woonagenda wordt er nog steeds slechts mondjesmaat nieuwbouw gerealiseerd. In 2017 zal De Woonplaats twee nieuwbouwprojecten starten waarbij in totaal 28 sociale huurwoningen zullen worden gebouwd. Vier aan de Bosmanlaan in Dinxperlo en 24 in plan Kobus in Aalten. De locatie aan de Ludgerstraat wordt vooralsnog niet bebouwd, maar wordt in reserve gehouden. Woningbouw is hier pas aan de orde wanneer voor bepaalde doelgroepen de wachttijd van een jaar wordt overschreden of wanneer in de toekomst in de gemeente Aalten woningen gesloopt gaan worden en nieuwbouw nodig is.