Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van
Huurdersvereniging Dinxperlo op donderdag 25 mei 2023 om 19.30 uur
in zaal Old Dutch, Maurits Prinsstraat 28 te Dinxperlo.

Agenda

1. Opening/welkom
2. Vaststellen agenda
3. Notulen ledenvergadering van 19 mei 2022
4. Jaarverslag 2022
5. Financieel verslag 2022
6. Verslag kascommissie/ benoeming nieuw kascommissielid
7. Bestuursverkiezing, er hebben zich 3 nieuwe kandidaten gemeld, te weten:

Maarten Herngreen
Sylvia Stuivenberg
Theo Vos

Nieuwe kandidaten kunnen tot 24 uur vóór de vergadering worden ingediend bij het secretariaat, p/a. I. de Keijzerstraat 28, 7091 GX Dinxperlo, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij de kandidatuur aanvaardt.
8. Goedkeuring gewijzigde statuten (zie bijlage)

Pauze met verloting

9. Energiebesparing (uitleg door Anneke Idzinga van Agem/energieloket
10. Rondvraag
11. Sluiting

S.V.P. vragen voor de rondvraag voor aanvang van de vergadering schriftelijk indienen.

Met vriendelijke groet,
namens Huurdersvereniging Dinxperlo

Henny Giesen,
secretaris