AALTEN – De ondertekening van de prestatieafspraken voor 2017 en de raamovereenkomst 2017-2021 op donderdag 23 november is het sluitstuk van intensief overleg tussen huurdersverenigingen ’t Walfort en Dinxperlo, De Woonplaats en de gemeente Aalten. De afgelopen maanden is overleg gevoerd over de ambities die partijen hebben op het gebied van volkshuisvesting in de gemeente Aalten.

Door Joost van de Nadort (Dinxpers Nieuws)

Wethouder Ted Kok benadrukt dat de ondertekening een bijzonder moment is omdat voor het eerst ook de huurdersverenigingen bij het tot stand komen van de afspraken zijn betrokken. Kok: “Ik moet er eerlijk bij zeggen dat dat niet onze verdienste is, het is door de wetgever opgelegd.” Hij vindt dat overigens een logische stap. De afspraken die zijn gemaakt, gaan immers over huurders. Kok: “Het is een intensief proces geweest, we waren het niet altijd met elkaar eens, waardoor we er niet in één keer uit waren, maar uiteindelijk zijn we er in geslaagd tot elkaar te komen.” Zowel Kok als de vertegenwoordigers van De Woonplaats spreken hun bewondering uit voor de inzet van de huurdersverenigingen. Het was nieuw voor hen, geen dagelijks werk en zij krijgen er niet voor betaald.

Beschikbaarheid
Uitgangspunt is dat er nu en in de toekomst voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn in de verschillende prijsklassen en woningtypen. De bedoeling is dat 95 procent van de actief woningzoekenden er in slaagt om binnen een jaar een passende woning te vinden. Lukt dat niet dan kan de woningzoekende zich melden bij De Woonplaats en wordt er gezocht naar een maatwerk-oplossing. Wanneer zich de situatie voordoet dat de wachttijd voor woningzoekenden de periode van een jaar gaat overschrijden is de afspraak dat De Woonplaats maatregelen neemt. Een voorbeeld kan zijn dat De Woonplaats het verkoopprogramma van huurhuizen bijstelt.

Kwaliteit
De Woonplaats verwacht in 2017 3,5 miljoen euro te investeren in planmatig onderhoud van de woningen in de gemeente Aalten. Dat gebeurt door onder meer de vervanging van badkamers, keukens en/of toiletten. Daarnaast verwacht De Woonplaats ongeveer 1,2 miljoen euro te investeren in het energiezuiniger maken van 55 tot 60 woningen. Individuele huurders krijgen de mogelijkheid aangeboden hun woning energiezuiniger te laten maken. Daar staat dan wel een huurverhoging tegenover. Aan de bewoners van omliggende huurwoningen wordt gevraagd mee te doen.

Nieuwbouw
Als gevolg van de vaststelling van de regionale woonagenda wordt er nog steeds slechts mondjesmaat nieuwbouw gerealiseerd. In 2017 zal De Woonplaats twee nieuwbouwprojecten starten waarbij in totaal 28 sociale huurwoningen zullen worden gebouwd. Vier aan de Bosmanlaan in Dinxperlo en 24 in plan Kobus in Aalten. De locatie aan de Ludgerstraat wordt vooralsnog niet bebouwd, maar wordt in reserve gehouden. Woningbouw is hier pas aan de orde wanneer voor bepaalde doelgroepen de wachttijd van een jaar wordt overschreden of wanneer in de toekomst in de gemeente Aalten woningen gesloopt gaan worden en nieuwbouw nodig is.