Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 16 mei 2019 in zaal Old Dutch, aanvang 19.30 uur

1. Welkom

Welkom aan de leden van de HV Dinxperlo, Oldershove en Karekiet. Renée Jansen en Irene Kransen namens de Woonplaats, BV Bastion uit Groenlo, HV ’t Walfort uit Aalten en vertegenwoordigers van de firma Reimark. Na de pauze geeft de firma Reimark een presentatie over verduurzaming.

2.Vaststellen agenda

Punt 9 wordt naar voren geschoven, vóór de presentatie.

3. Notulen

In de notulen is vergeten Bewonerscommissie Oldershove te vermelden. Dhr. Vinkenvleugel vraagt waarom de tuinen nog steeds niet goed onderhouden worden. Het algemene groen wordt niet goed onderhouden, de groenstroken en de randjes worden niet kort gehouden. Hij vraagt of er eindelijk eens iets aan gedaan wordt.

4. Jaarverslag

Dhr. Kraan brengt verslag uit over het afgelopen jaar.

5. Financieel verslag

Het financieel verslag wordt getoond op het scherm. Iedereen kan meelezen. Gevraagd wordt wat er verstaan wordt onder wijk – en buurtbeheer.

6. Verslag kascontrole

Dhr. Kingma doet verslag van de kascontrole en geeft aan dat alles in orde is bevonden. De kascontrole voor het volgend jaar wordt verricht door dhr. Kingma en dhr. Giesen. Dhr. Broekhuis stelt zich beschikbaar als reserve.

7. Bestuursverkiezing

Bij dit onderwerp neemt Dhr. Kraan het voorzitterschap even over. Dhr. Angenent en dhr. Vreemann zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Beide heren zijn herkozen.

8. Rondvraag

Dhr. Vinkenvleugel geeft aan dat de woningen aan de Eisenhowerstraat al gerenoveerd zijn.

Dhr. Woeltjes heeft een nieuwe ketel gekregen, 4 jaar geleden, wordt er niet meer gecontroleerd? Irene Kransen geeft antwoord dat zij het meeneemt.

Dhr. Blauw heeft 2 jaar geleden al gevraagd om het schoonmaken van de dakgoten. Omdat dhr. Blauw een aanbouw heeft aan de woning kan dit niet op de gebruikelijke manier worden opgelost.

Dit blijkt een bekende klacht te zijn.

Mevr. te Dorsthorst vraagt of het schoonmaken elk jaar gebeurt, dat is niet de bedoeling.

Dhr. Broekhuis zegt dat de Woonplaats niet goed reageert op klachten, met name in het weekend.

Dhr. Krebs geeft aan dat hij ook slechte ervaring heeft gehad met de Woonplaats. Het gaat nu beter en dat wil hij ook graag meegeven.

Dhr. Broekhuis geeft aan dat de communicatie met de Woonplaats slecht is . De dames nemen dit mee en zullen het bij de Woonplaats bespreken.

Mevr. Oonk geeft aan dat zij door haar beperking vindt dat ze niet fatsoenlijk te woord is gestaan.

Dhr. Kingma is bereid om eventuele bestuurlijke taken op zich te nemen. Dit wordt door het bestuur meegenomen.

9.Pauze 

In de pauze met verloting wordt een hapje en drankje geserveerd.

Na de pauze wordt de presentatie verzorgd over verduurzaming door mevr. Chantal Timmer en dhr. Kai Geurtse van de firma Reimark.

Er worden enkele vragen gesteld en deze worden ter plekke beantwoord.

11. Sluiting

De voorzitter bedankt allen voor de aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis.

 

Dinxperlo, juli 2020.

                                                               

H.C. Giesen-Masselink secretaris