Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Dinxperlo, gehouden op 17 mei 2018 in zaal Old Dutch in Dinxperlo.

1. Opening en welkom

Voorzitter George Angenent heet iedereen welkom en geeft aan blij verrast te zijn  met de hoge opkomst voor deze vergadering. Er is een woord van welkom voor de afvaardigingen van de Huurdersverenigingen van Aalten, Groenlo en Winterswijk. Ook een woord van welkom aan Irene Kransen en Renée Jansen van de Woonplaats en aan Carla Snels van de gemeente Aalten, zij zal na de pauze het woord nemen voor toelichting van de gemeente Aalten.

Er zijn 4 afmeldingen ontvangen voor vanavond.

 

2.Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder verdere aanvullingen goedgekeurd.

3. Notulen 18 mei 2017

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4. Jaarverslag

Fredy Kraan leest het jaarverslag voor, er wordt nog een vraag gesteld naar aanleiding van de tripartitegesprekken, waarom worden ze wel in Doetinchem gehouden voor complex Oldershove en het bezit in Doetinchem en niet in de Oude IJsselstreek, hier is het complex de Karekiet in het bezit van de Woonplaats.  Dit heeft te maken met het geringe aantal huurders in Ulft.

Henny wordt bedankt voor het opstellen van het jaarverslag.

5. Financieel verslag

Frans Vreemann leest het financiële verslag voor, alle aanwezigen kunnen meteen meekijken op het beeldscherm. Er wordt een vraag gesteld hoe het kan dat de ledencontributie zo`n raar bedrag kan zijn, dit heeft te maken met het aantal woondagen.

Wilhelmien wordt bedankt voor het opstellen van het financieel verslag.

6. Kascontrole

Wilhelmien Steentjes leest het verslag van de kascontrole voor die mevr. Wilcke en dhr. Aalders, die vanavond niet aanwezig is, hebben opgesteld. Wilhelmien bedankt

de kascommissie voor de controle.                                                                    

7. Benoeming nieuw kascommissielid

Mevrouw Wilcke is aftredend in de kascommissie en wordt bedankt met een cadeaubon voor haar inzet. In 2019 zullen dhr. Aalders en dhr. Kingma de cijfers controleren van het jaar 2018. Dhr. Theo Giesen stelt zich beschikbaar als reserve.

8. Rondvraag

Worden de servicekosten verhoogd?  Irene Kransen en Renée Jansen van de Woonplaats hebben hier nog niets over gehoord.

Asbestonderzoek aan de Ottenshof, hoe wordt dit afgehandeld? Irene Kransen geeft aan dat zij dit zal terugkoppelen.

Veel voortuinen zien er niet uit, wat wordt er aan gedaan? De tuinen worden gecontroleerd door de huismeesters, zij spreken er de bewoners op aan om het in orde te maken, de moeilijkheid is wel wat wordt er verstaan onder netjes.

Wanneer worden de ketels na gekeken? Hier wordt navraag naar gedaan en er wordt telefonisch contact opgenomen met de vraagsteller.

Een mevrouw heeft vochtproblemen in huis, hier wordt ook door de Woonplaats een terugkoppeling  van gemaakt.

Er zijn meerdere klachten over het onderhoud, er is bij een huurder lekkage geweest, een huurder heeft 3x gebeld omdat de verwarming niet deed, klachten over 3x een monteur geweest en nog niets opgelost. De beide dames van de Woonplaats zullen hierop terugkomen.

9.Pauze met verloting

In de pauze werd er een verloting gehouden, er waren 5 gelukkigen:

  • 10. Na de pauze heeft mevr. Carla Snels van de gemeente Aalten een presentatie verzorgd over wonen in Dinxperlo gezien vanuit de gemeente. Hier kwamen alle ins- en outs aan de orde.

11. Sluiting

Dhr. Angenent dankt alle aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en wenst allen wel thuis en graag tot ziens.

 

Dinxperlo, maart 2019.

                                                               

H.C. Giesen-Masselink secretaris